Algemene voorwaarden

 1. Toepasselijkheid algemene voorwaarden

De website www.muziekmozaiek.be is eigendom van vzw Muziekmozaïek Folk & Jazz. De Verkoper vzw Muziekmozaïek Folk & Jazz is ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer BE 0477.208.425. Vzw Muziekmozaïek is gevestigd in de Wijngaardstraat 5, 1755 Gooik en is bereikbaar via info@muzmoz.be of +32 (0)2 532 28 38.

Elke bestelling geldt als een expliciete aanvaarding van de algemene voorwaarden door de Koper. Deze algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst zoals hieronder beschreven.

 1. Prijzen en aanbiedingen

De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. Betaling kan enkel gebeuren op één van de wijzen zoals aangegeven tijdens het bestelproces: Bancontact, Creditcard, Belfius Direct Net en KBC Betaalknop. De datum van creditering van de bankrekening van vzw Muziekmozaïek Folk & Jazz geldt als datum van betaling. Indien je met enige betaling in gebreke bent, is vzw Muziekmozaïek Folk & Jazz gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en de daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

Alle aanbiedingen van vzw Muziekmozaïek Folk & Jazz zijn vrijblijvend en vzw Muziekmozaïek Folk & Jazz behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen. Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, ben je gerechtigd de bestelling te annuleren en de overeenkomst te ontbinden binnen de zeven (7) dagen na mededeling van de prijsverhoging door vzw Muziekmozaïek Folk & Jazz.

 1. Aanvaarding van de bestelling

Vzw Muziekmozaïek Folk & Jazz is slechts gebonden door een bestelling nadat deze per e-mail door vzw Muziekmozaïek Folk & Jazz bevestigd is of nadat met de uitvoering ervan werd gestart. Vzw Muziekmozaïek Folk & Jazz is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Alle productinfo, prijszettingen en orderinformatie blijven ten allen tijde onder voorbehoud van mogelijke wijzigingen en correcties.

 1. Levering

Levering gebeurt enkel binnen Europa. Bestelde producten worden binnen de vijf (5) werkdagen verzonden indien voorradig. De kosten voor levering zijn afhankelijk van het gewicht van het bestelde product en het adres van levering. Een schatting van verzending wordt weergegeven bij het plaatsen van een product in de winkelmand, de uiteindelijke verzendingskost wordt berekend na het invoeren van het exacte leveringsadres voor het betalen.

Overschrijding van enige leveringstermijn geeft je geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht je bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijving van de leveringstermijn zodanig is dat redelijkerwijs niet meer kan worden verlangd dat je de overeenkomst in stand laat. Je bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. De verantwoordelijkheid voor fout doorgegeven leveringsadressen ligt volledig bij de Koper en kunnen extra kosten veroorzaken. Bij niet-levering van de goederen worden de eventueel door de Koper betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding.

 1. Klachten

Klachten dienen, om ontvankelijk te zijn, schriftelijk gericht te worden aan vzw Muziekmozaïek Folk & Jazz via info@muzmoz.be: – In geval van klacht wegens niet-overeenstemmende levering, binnen de zeven (7) dagen na bestelling. – In geval van verborgen gebreken, zeven (7) dagen na ontdekking van het gebrek. In deze schriftelijke communicatie dient u de schade te omschrijven en aan te tonen via een foto.

 1. Waarborg

De waarborg van vzw Muziekmozaïek Folk & Jazz beperkt zich tot de waarborg voor verborgen gebreken en de waarborg m.b.t. consumentenkoop, allebei voorzien in het Burgerlijk Wetboek. Vzw Muziekmozaïek Folk & Jazz staat alleen in voor schade die het gevolg is van een grove fout of opzet. Vzw Muziekmozaïek Folk & Jazz is niet aansprakelijk voor algemene of bijzondere onrechtstreekse schade, van welke aard ook, mogelijks geleden door de Koper.

 1. Herroepingsrecht

De consument heeft het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of op het sluiten van de dienstenovereenkomst. Ingeval de consument zich op deze mogelijkheid beroept, moet hij de goederen in originele staat en verpakking op eigen risico en kosten terugsturen naar vzw Muziekmozaïek Folk & Jazz, Wijngaardstraat 5, 1755 Gooik. Wij raden dan ook aan dit met een securzending te doen, zodat uw pakket verzekerd is bij verlies.

Elke retourzending moet eerst schriftelijk aangemeld worden per mail op info@muzmoz.be. Niet aangemelde retourzendingen zullen niet aanvaard worden. De kosten van de retourzending zijn ten laste van de koper. De terugbetaling van het betaalde bedrag aan de Koper gebeurt binnen de 14 kalenderdagen na de schriftelijke melding van het afzien van de aankoop, op voorwaarde dat de retourzending ontvangen is door vzw Muziekmozaïek Folk & Jazz. De Klant is aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het behandelen van de goederen dat verder gaat dan nodig was om de goede werking van de goederen vast te stellen. Indien het product niet in de originele staat wordt teruggestuurd, wordt de minwaarde in rekening gebracht en afgehouden van het betaalde bedrag.

 1. Overmacht

Vzw Muziekmozaïek Folk & Jazz kan niet aansprakelijk gesteld worden voor mogelijk oponthoud in de uitvoering of voor niet-uitvoering van onze engagementen wegens gebeurtenissen die zich buiten de controle van vzw Muziekmozaïek Folk & Jazz afspelen. Inbegrepen daarin zijn: moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan producten, onderbreking of permanente opschorting van productie, stakingen, lock-outs, elke andere vorm van werkonderbrekingen of collectieve arbeidsgeschillen, energie of transport of vertragingen in transport, die vzw Muziekmozaïek Folk & Jazz en/of leveranciers van vzw Muziekmozaïek Folk & Jazz raken, ook indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn. Het niet onmiddellijk optreden tegen een tekortkoming van de Koper, kan onder geen enkel beding worden beschouwd als een verzaking van vzw Muziekmozaïek Folk & Jazz om zich later op deze tekortkoming te beroepen.

 1. Persoonsgegevens

Het plaatsen van een bestelling op de site van vzw Muziekmozaïek Folk & Jazz betekent dat de Koper officieel instemt met de verwerking van zijn persoonsgegevens voor administratieve doeleinden, zijnde o.a.: beheer van het klantenbestand, bestellingen, facturen en leveringen en de opvolging van het financieel solvabel zijn. Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens vindt de Koper in de Privacyverklaring.

 1. Bewijs

Binnen het kader van hun relaties aanvaarden de betrokken Partijen het elektronisch bewijs.

 1. Diversen

Indien een artikel in deze algemene voorwaarden nietig verklaard wordt, dan geldt deze nietigheid geenszins voor de overige artikelen. Vzw Muziekmozaïek Folk & Jazz is gerechtigd de inhoud van deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen worden via de website bekendgemaakt.

 1. Toepasselijk recht

Alle overeenkomsten afgesloten met vzw Muziekmozaïek Folk & Jazz worden beheerst door het Belgisch recht. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in België. De Klant kan zich ook wenden tot het Europees platform voor onlinegeschillenbeslechting (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

 

Download de algemene voorwaarden